Αναλυτική ενημέρωση για την ΑΡΣΙΣ υπάρχει στο: http://www.arsis.gr/

Επικοινωνήστε με το γραφείο της ΑΡΣΙΣ στο:arsisathina@gmail.com, 2108259880
Επικοινωνήστε με την Εστία Προσφύγων στο:estiaprosfygon@gmail.com, 2109416210

Τραπεζικός Λογαριασμός για δωρεές - συνδρομές: ALPHA BANK 142 00 2002 00 8979
Τρέχοντας για τα παιδιά στο δρόμο: ALPHA BANK 142 00 2002 00 6623

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο


Τι επιδιώκει;
 •  Τη δημιουργία και εδραίωση μιας ευρύτερης πλατφόρμας συνεργασίας & διαλόγου μεταξύ
 • εκπροσώπων μεταναστευτικών ευρωπαϊκών φορέων και οργανώσεων.
 •  Τη διάχυση γνώσεων και εμπειρίας σε σχέση με αποτελεσματικές ενταξιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σκοπός:
 •  Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον τρόπο συγκρότησης, λειτουργίας και οργάνωσης των μεταναστευτικών κοινοτήτων σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 • Η συλλογή και παρουσίαση των λειτουργικά αποτελεσματικών μοντέλων σύστασης ενός θεσμικά οριοθετημένου συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των μεταναστών, προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα υιοθέτησής του από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και από τις μεταναστευτικές κοινότητες/ οργανώσεις.
 • Η προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών σε ζητήματα που άπτονται των πολιτικών ένταξης
 • Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 •  Οικογενειακή επανένωση
 •  Μακροχρόνια διαμονή
 •  Πρόσβαση στην ιθαγένεια
 •  Καταπολέμηση των διακρίσεων
 •  Πολιτική συμμετοχή & Εκπροσώπηση.
 •  Η Διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και συγκρότησης συλλόγων και οργανώσεων μεταναστών.
 • Η ανάδειξη ενός Ελληνικού Μοντέλου Οργάνωσης & Θεσμικής Εκπροσώπησης των μεταναστών, ως αποτέλεσμα δημοκρατικής διαβούλευσης και έχοντας ως σημείο αναφοράς αυτής της προσπάθειας, τον πρόσφατο Νόμο 3852/2010, ΦΕΚ 87, τ.Α’, άρθρο 78, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» της τοπικής αυτοδιοίκησης, «Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών»
Η Δράση 4.2/10 με τίτλο: “Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο” συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών - Μελών.
Το πρόγραμμα συντονίζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71α, Αθήνα, 210 33 27 718
και συμμετέχει το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Πατησίων 81, Αθήνα, 210 88 31 620. www.migrantnetwork.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.